WITAMY W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GORLICACH

Nasz Bank należy do grupy banków spółdzielczych w Polsce o najdłuższej tradycji. Prowadzi nieprzerwanie działalność w zakresie obsługi miejscowego społeczeństwa od 1870 roku. Z roku na rok Bank umacnia swoją pozycję na rynku. Dzięki przyjmowanym nowym zadaniom i kompetencjom następuje jego dynamiczny rozwój z coraz większym terenem działania.
Podstawowym zadaniem Banku Spółdzielczego w Gorlicach jest efektywne, kompleksowe i profesjonalne zaspakajanie potrzeb finansowych udziałowców, klientów indywidualnych, małych i średnich firm, jednostek samorządu terytorialnego, zachowanie bezpieczeństwa zgromadzonych depozytów oraz działania na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego środowiska lokalnego.
KOMUNIKAT dla posiadaczy KART debetowych i kredytowych w Banku Spółdzielczym w Gorlicach
Zmiana Regulaminów od dnia 06.06.2016r.

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Uchwałą nr 28/2016; 29/2016; 34/2016 z dnia 01.04.2016r. Zarządu Banku wprowadzono zmiany do obowiązujących Regulaminów tj.:
 • Regulaminu kart debetowych i kredytowych dla klientów indywidulanych
 • Regulaminu kart debetowych i kredytowych business
 • Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Gorlicach
dotyczące:
 • nowego scentralizowanego procesu dostarczania kart na adres korespondencyjny Klienta od dnia 06 czerwca 2016r
 • doprecyzowania funkcji i zakresu kompetencji Użytkownika karty
 • doprecyzowania zapisów dotyczących kanałów wysyłania korespondencji do klientów
Treść Regulaminów dostępna jest w placówkach Banku oraz za pomocą bankowości elektronicznej.

Jednocześnie informujemy, że Posiadacz rachunku w związku z wprowadzonymi zmianami ma prawo wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym. Zgłoszenie sprzeciwu bez dokonania wypowiedzenia Umowy skutkuje wygaśnięciem Umowy z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian. Niezłożenie przez Posiadacza rachunku oświadczenia o zgłoszeniu sprzeciwu lub wypowiedzeniu Umowy oznaczać będzie akceptację wprowadzonych zmian.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z dowolną placówką naszego Banku.
Bank Spółdzielczy to nie SKOK - Krajowy Związek Banków Spółdzielczych informuje w związku z obecną sytuacją w sektorze SKOK
W związku z trwającymi dyskusjami i ujawnianymi przez media faktami na temat sytuacji w SKOK, a w szczególności informacjami na temat ich kłopotów finansowych skutkujących upadłością niektórych kas, KZBS uprzejmie informuje wszystkich zainteresowanych, w tym obecnych i przyszłych Klientów banków spółdzielczych, że sektor banków spółdzielczych bezpiecznie kontynuuje swoją działalność.

Banki spółdzielcze to nie kasy. Banki spółdzielcze, jako integralna i istotna część sektora bankowego, od lat spełniają wszelkie wymagania stawiane bankom w zakresie nadzorczych norm ostrożnościowych. Jedynym podobieństwem, jakie cechuje sektor banków spółdzielczych i SKOK, to spółdzielcza forma gospodarowania.

Polskie banki spółdzielcze, podobnie jak banki spółdzielcze w pozostałych krajach Unii Europejskiej, działają w oparciu o jednolite przepisy nadzorcze dla całego sektora bankowego UE, podlegają systemowym ocenom nadzorczym, zarówno pod względem organizacji, jak i stosowanych mechanizmów bezpieczeństwa. Podlegają także obowiązkowemu systemowi gwarantowania środków pieniężnych, uczestnicząc równocześnie w budowaniu funduszy gwarancyjnych i pomocowych w ramach Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, od chwili jego powstania.

Podstawą prawną funkcjonowania banków spółdzielczych jest Ustawa Prawo bankowe, ustawa o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz Prawo spółdzielcze, a także krajowe i wspólnotowe przepisy nadzorcze.

Warto zatem mieć tę świadomość, że pomimo spółdzielczej formy prawnej obu sektorów, niewiele mają one ze sobą wspólnego. Banki spółdzielcze to nowoczesne i bezpieczne instytucje finansowe o stabilnej pozycji w lokalnych środowiskach, z których wywodzą się ich Członkowie i Klienci. Od wielu pokoleń cieszą się zaufaniem milionów Polaków, na które pracują każdego dnia.

Bank Spółdzielczy w Gorlicach od 1870 roku prowadzi nieprzerwanie działalność w zakresie finansowej obsługi lokalnej społeczności.
KOMUNIKAT dla posiadaczy kart płatniczych VISA do rachunków oszczędnościowo - rozliczeniowych i POL-Konto
Szanowni Państwo

Zarząd Banku Spółdzielczego w Gorlicach uprzejmie informuje, że z dniem 1 lutego 2015 r. wprowadzone zostają zmiany w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych w złotych i w walutach wymienialnych oraz w zakresie funkcjonowania kart debetowych VISA. Wynikają one z wymogów Rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego dotyczących bezpieczeństwa transakcji internetowych od dnia 1 lutego 2015 r.

Infromujemy, że ze względów bezpieczeństwa, od 1 lutego 2015 r. limit transakcji internetowych zostanie wyzerowany dla wszystkich wydanych kart debetowych. W celu odblokowania płatności w internecie, Posiadacz rachunku zobowiązany jest ustalić wysokość limitu transakcji internetowych dla wszystkich wydanych kart do rachunku, bezpośrednio w placówce Banku lub aktywować zabezpieczenie 3D Secure w portalu kartowym www.kartosfera.pl.

Zabezpieczenie 3D Secure stanowi dodatkowe zabezpieczenie transakcji dokonywanych w internecie u akceptantów oferujących tego typu zabezpieczenia a polega na podaniu przez użytkownika karty hasła 3D Secure otrzymanego na zdefiniowany w Banku numer telefonu komórkowego, koniecznego do zatwierdzenia transakcji.

Jednocześnie informujemy, że w celu aktywowania zabezpieczenia 3D Secure niezbędna jest aktualizacja numeru telefonu komórkowego, na który będą wysyłane Hasła 3D Secure do autoryzacji transakcji internetowych dokonanych kartą oraz hasła do pierwszego zalogowania się celem aktywowania tego zabezpieczenia na portalu kartowym.

W celu zarejestrowania się w portalu kartowym, należy:
 • wejść na stronę internetową portalu kartowego www.kartosfera.pl
 • podać numer PESEL
 • wpisać otrzymane na numer telefonu komórkowego hasło do pierwszego zalogowania się w portalu kartowym
Portal kartowy będzie dostępny dla Państwa od 1 lutego 2015 r. i za jego pośrednictwem będą Państwo mogli dokonać następujących czynności:
 • aktywować zabezpieczenie 3D Secure
 • zmieniać kod PIN
 • zastrzegać kartę
O dodaniu kolejnych funkcjonalności w portalu będziemy Państwa informować na bieżąco.
TalentowiSKO
W miesiącu wrześniu wystartował program edukacyjny TalentowiSKO, który skierowany jest do uczniów ze wszystkich grup wiekowych działających w ramach Szkolnych Kas Oszczędności (SKO). Celem progamu jest rozwijanie talentów wśród dzieci i młodzieży poprzez promowanie dobrych nawyków w zakresie oszczędzania i przedsiębiorczości.
W ramach programu TalentowiSKO przeprowadzany jest konkurs, w którym można wygrać cenne nagrody. Wszystkie potrzebne informacje uzyskają Państwo w placówce Banku bądź na stronie internetowej programu www.talentowisko.pl.
Patronat nad programem sprawują: Kuratorium Oświaty, Akademia im. Leona Koźmińskiego w Warszawie, Krajowa Rada Spółdzielcza oraz Fundacja Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej.
Duża Rodzina
Informujemy, że Bank Spółdzielczy w Gorlicach przystąpił do programu "Gorlickiej Dużej Rodziny", której inicjatorem jest Miasto Gorlice.
W ramach realizowanego programu Bank umożliwia korzystanie przez Rodziny Wielodzietne, posiadające kartę dużej rodziny z następujących przywilejów:
 • 50% zniżki za prowadzenie rachunku Oszczędnościowo - Rozliczeniowego "ROR"
 • 100% zniżki za przelewy dokonywane z ROR
 • 50% zniżki na prowizję od przyznanego kredytu okazjonalnego na dowolny cel
 • 30% zniżki na oprocentowanie od kredytu gotówkowego na cele konsumpcyjne
Po szczegółowe informacje zapraszamy do placówek Banku.
  PRZYDATNE INFORMACJE
     PARTNERZY
Copyright  ©   Bank Spółdzielczy w Gorlicach
2007-2013
Bank Spółdzielczy w Gorlicach ul. Stróżowska 1, 38-300 Gorlice
tel. +48 18 353 54 01, +48 18 353 72 00, fax wew. 29, skr. pocztowa 89
e-mail: bsgorlice@kki.pl