OFERTA
Bank Spółdzielczy w Gorlicach świadczy usługi zarówno klientom indywidualnym, rolnikom jak też podmiotom gospodarczym, instytucjom i organizacjom.
Klienci Banku mogą korzystać z wielu produktów bankowych oraz nowoczesnych usług bankowości elektronicznej.
Szczegóły oferty dla poszczególnych grup klientów przedstawione są w podrozdziałach:
OFERTA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH - RACHUNKI / LOKATY
Rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy ROR
- najtańszy i najwygodniejszy sposób zarządzania środkami pieniężnymi, służy do:
 • gromadzenia oszczędności
 • przeprowadzania rozliczeń gotówkowych i bezgotówkowych
 • zaciągania kredytu w ROR (odnawialny limit kredytowy na 2 lata do wysokości nawet 5 - cio krotnych miesięcznych wpływów)
 • ubiegania się o karty płatnicze (międzynarodowe oraz własne Banku)

Rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy POL - KONTO JUNIOR
- przeznaczony do samodzielnego dysponowania środkami przez osoby w wieku od 13 do 18 lat.
Rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy POL - KONTO STUDENT
- otwierany dla osób mających pełną zdolność do czynności prawnych, które rozpoczęły studia w szkołach wyższych lub policealnych.
Rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy POL - KONTO SENIOR
- otwierany i prowadzony dla osób, które osiągnęły 60 rok życia.
Rachunek oszczędnościowy POL - EFEKT
- służący do gromadzenia środków pieniężnych.
Rachunki oszczędnościowe dla Szkolnych Kas Oszczędnościowych (SKO), Pracowniczych Kas Zapomogowo - Pożyczkowych (PKZP), Rad Rodziców i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej.
Lokaty i depozyty

   Lokaty i depozyty. Oferta dla klientów indywidualnych


 • Lokaty na Indywidualnych Kontach Emerytalnych (IKE):
   - oprocentowanie zmienne: 2,50% w stosunku rocznym (od dnia 15.05.2015 r.)
   - kapitalizacja odsetek roczna
   - odsetki nieopodatkowane
 • OFERTA DLA PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ, ROLNIKÓW, INSTYTUCJI, ORGANIZACJI
  Rachunek bieżący
  - służy do:
  • gromadzenia środków
  • przeprowadzania rozliczeń gotówkowych i bezgotówkowych
  • zaciągania kredytu odnawialnego w rachunku
  • ubiegania się o karty płatnicze (międzynarodowe oraz własne Banku)
  HOME BANKING
  Świadczenie usług bankowych za pośrednictwem elektronicznego systemu zdalnej obsługi bankowej obejmuje:
  • udzielanie informacji o rachunkach, kredytach, transakcjach na kontach, ostatniego wyciągu, historii oprocentowania
  • przekazywanie komunikatów
  • wykonywanie operacji na rachunkach (przelewy)
  • współpraca z systemem księgowo - finansowym Klienta
  • wyciągi
  Lokaty i depozyty
  • lokaty terminowe
  • minimalna wpłata 2.000 zł
  • oprocentowanie zmienne (w stosunku rocznym)
  • kapitalizacja odsetek po deklarowanym okresie

     Lokaty i depozyty. Oferta dla klientów prowadzących działalność gospodarczą, rolników, instytucji, organizacji

  Gwarancje i poręczenia bankowe
  Udzielane przez Bank osobom fizycznym, prawnym i jednostkom organizacyjnym posiadającym osobowość prawną na zabezpieczenie wykonania wobec nich zobowiązań wynikających z umów.

  • prowizja od udzielenia gwarancji i poręczeń do 90 dni - 2% kwartalnie
  • prowizja od udzielenia gwarancji i poręczeń powyżej 90 dni - 1% kwartalnie
       PARTNERZY
  Copyright  ©   Bank Spółdzielczy w Gorlicach
  2007-2013
  Bank Spółdzielczy w Gorlicach, ul. Stróżowska 1, 38-300 Gorlice
  tel. +48 18 353 54 01, +48 18 353 72 00,  fax wew. 29, skr. pocztowa 89
  e-mail: bsgorlice@kki.pl